HlidatPlatnost($GLOBALS["hlidatplatnost"]); $GLOBALS["clanek"]->NactiClanky($GLOBALS["pocetclanku"],$odclanku); for ($pom=0;$pom<$GLOBALS["clanek"]->Ukaz("pocetclanku");$pom++): // urceni pozadovane varianty sablony if ($GLOBALS["clanek"]->Ukaz("typ_clanku")==2): // 1 - standardni, 2 - kratky $rs_typ_clanku="kratky"; // urceni pozadovane varianty sablony else: $rs_typ_clanku="nahled"; // urceni pozadovane varianty sablony endif; // volani sablony if ($GLOBALS["clanek"]->Ukaz("sablona")==""): echo "

Chyba při zobrazování článku číslo ".$GLOBALS["clanek"]->Ukaz("link")."! Systém nemůže nalézt odpovídající šablonu!

\n"; else: include($GLOBALS["clanek"]->Ukaz("sablona")); // vlozeni sablony; pozor, musi byt povoleno vice-nasobne vlozeni sablony endif; $GLOBALS["clanek"]->DalsiRadek(); // prechod na dalsi radek endfor; // navigacniho menu if ($GLOBALS["strankovani"]==1): // vypocet mnozstvi rotaci $celkem_cla=$GLOBALS["clanek"]->CelkemClanku(); if ($GLOBALS["pocetclanku"]>0): $pocet_str=ceil($celkem_cla/$GLOBALS["pocetclanku"]); else: $pocet_str=ceil($celkem_cla/10); // defaultni mnozstvi clanku na str. 10 endif; // sestaveni listy if ($pocet_str>1): echo "

\n"; // index echo "".RS_STIDX.""; // akt. rozmezi echo " | ".($odclanku+1)."-".($odclanku+$GLOBALS["pocetclanku"]); // predchozi if ($GLOBALS["strana"]>1): echo " | ".RS_STPRE.""; endif; // nasledujici if ($GLOBALS["strana"]<$pocet_str): echo " | ".RS_STNAS.""; endif; // celkovy pocet echo " | ".RS_STCEL1." ".$celkem_cla." ".RS_STCEL2; echo "
\n"; // echo "
\n"; endif; endif; } if (!isset($GLOBALS["akce"])): // zjisteni povoleneho poctu clanku pro index.php stranku $dotazmnozstvi=mysql_query("select hodnota from ".$GLOBALS["rspredpona"]."config where promenna='pocet_clanku'",$GLOBALS["dbspojeni"]); $pocetclanku=mysql_Result($dotazmnozstvi,0,"hodnota"); // zjisteni nastaveni funkce strankovani hl. stranky $dotazstrank=mysql_query("select hodnota from ".$GLOBALS["rspredpona"]."config where promenna='povolit_str'",$GLOBALS["dbspojeni"]); $strankovani=mysql_Result($dotazstrank,0,"hodnota"); // overeni stavu sluzby na hlidani platnosti clanku $dotazplatnost=mysql_query("select hodnota from ".$GLOBALS["rspredpona"]."config where promenna='hlidat_platnost'",$GLOBALS["dbspojeni"]); $hlidatplatnost=mysql_Result($dotazplatnost,0,"hodnota"); $vzhledwebu->hlavnistranka=1; // aktivuje nastaveni hlavni stranka // standardni zobrazeni $vzhledwebu->Generuj(); HlavniBlok(); $vzhledwebu->Generuj(); else: $vzhledwebu->Generuj(); if ($GLOBALS["akce"] <> "showpic"): ObrTabulka(); // Vlozeni layout prvku endif; // volba akce switch($GLOBALS["akce"]): // case "verze": Verze(); break; case "temata": ShowTopics(); break; case "linky": ShowLinks(); break; // case "statistika": ShowStatistics(); break; case "copyright": ShowCopyRight(); break; case "tmw": ShowTMW(); break; case "showpic": ShowPic(); break; endswitch; if ($GLOBALS["akce"] <> "showpic"): KonecObrTabulka(); // Vlozeni layout prvku endif; $vzhledwebu->Generuj(); endif; ?>